ΓνωρίστετοΚαπέσοβο, είναιεμπειρία!

 

ΈρχεστεστοΖαγόρι…  «πουσημαίνειτόπος πίσωαπ’ τοβουνό»!  Σλάβικοκιαυτό τοπωνύμιο, όπως καιτα περισσότερα παλιά ονόματατωνχωριώντουΖαγοριού.

Είναιμια πανέμορφη πτυχή της Ηπειρωτικής Γης, όπουμέσασ’ έναμαγευτικό φυσικό περιβάλλονχτίστηκαν 46 χωριά, τα περιβόηταΖαγοροχώριαμετητημοναδική ΖαγορίσιαΑρχιτεκτονική τους καιτονιδιαίτερομεγάλο πολιτισμό τους, κάτωαπό μοναδικές καιανεπανάληπτες κοινωνικές καιοικονομικές συνθήκες τον 18οκαι 19οαιώνα.

Οεπισκέπτης εκπλήσσεταιαπό τις συνεχείς εναλλαγές τουτοπίου, αφού στις περιπλανήσεις τουδιασχίζειαπέραντες δρυόφυτεςκαι πευκόφυτες πτυχώσεις, διαπερνά μοναδικά ποτάμια πουτις όχθες τους  γεφυρώνουνσυχνά πυκνά μονότοξακαιπολύτοξαγεφύρια, θαυμάζειτασπάνιαγεωλογικά φαινόμενα, όπως είναιηΧαράδρατουΒίκου, ηΤύμφημετηΔρακολίμνητης καιτις πολλές παράξενες κορυφές της. Μπορεί όλααυτά τασπουδαίανατααπολαύσειείτεμε πεζοπορίες σεεύκολακαιδύσκολαμονοπάτια, είτεκάνοντας κάποιες δραστηριότητες, όπως ιππασία, αναρρίχηση, κανό-καγιάκ, raftigκαι mountain bike.

ΤοΚαπέσοβοείναι έναμικρό καικαλοδιατηρημένοχωριό τουΖαγοριού, γνήσιοδείγματης ΖαγορίσιαςΑρχιτεκτονικής, χαρακτηρισμένος Ιστορικός Οικισμός, μεδυοεκκλησίες ιστορημένες από τους ΚαπεσοβίτεςΑγιογράφους, μετηνΠασχάλειοΣχολή, τομεγαλόπρεποκτίσματου 1861 πουφιλοξενεί μιασπουδαίαβιβλιοθήκημετηΧάρτατουΡήγαΦεραίου, με πολλά καστρόσπιταμετοιχογραφίες και πλούσιοδιάκοσμοκαι πολλά άλλασπουδαίαμνημεία. Περιβάλλεταιαπό τρεις χαράδρες καιεπικοινωνεί μεταγειτονικά χωριά με πολλές Σκάλες, όπως ηΣκάλατουΒραδέτου, καιμε πολλά μνημειώδηγεφύρια.Οσωστός προσανατολισμός, τομεγάλοτουυψόμετρο, ηγεωγραφική τουθέση, σεσυνδυασμό μετον πολιτισμό του,  καθιστούντοΚαπέσοβοιδιαίτεροτουριστικό προορισμό.